Krzyżówka

Krzyżówka Regulamin 

Zasady funkcjonowania krzyżówki w Gazetkach MAX - regulamin.

 

REGULAMIN

 

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KRZYŻÓWEK

1.1. Organizatorem akcji typu krzyżówka zwanej dalej Krzyżówką, jest: Max Produkcja-Dystrybucja,  ul. Fabryczna 8,34-730 Mszana Dolna, NIP: 735 213 79 60, zwana dalej MAX.

1.2. Krzyżówki organizowane przez MAX będą publikowane na łamach gazetki promocyjnej wydawanej przez MAX .

1.3. Krzyżówki będą organizowane przez MAX na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Krzyżówki będą trwały w okresie każdorazowo określonych w danym ogłoszeniu, określającym także zasady ich przeprowadzania lub w czasie obowiązywania Gazetki promocyjnej.

1.4. Krzyżówki odbywać się będą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KRZYŻÓWCE

2.1. W Krzyżówce mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą   w zakresie handlu detalicznego współpracujący z firmą MAX – zwani dalej Uczestnikami.

 

3. PRZYSTĄPIENIE DO KRZYŻÓWKI

3.1. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Krzyżówce poprzez jej właściwe wypełnienie i przesłanie rozwiązania (hasła) pod adres mailowy wskazany w treści ogłoszenia. Uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Krzyżówki opublikowane w treści ogłoszenia tej Krzyżówki i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie w/w ogłoszenia, dla przeprowadzenia Krzyżówki, którego niniejszy Regulamin dotyczy.

 

4. ZASADY KRZYŻÓWKI

4.1. Regulamin oraz ogłoszenie o Krzyżówce są jedynymi dokumentami określającymi zasady Krzyżówki, chyba, że wprost z Regulaminu lub ogłoszenia wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Krzyżówki.

4.2. Krzyżówki, organizowane przez MAX są przedsięwzięciem marketingowym mającym na celu urozmaicenie gazetki promocyjnej oraz wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów.

 

 

 

5. LAUREACI

5.1. Pierwszych trzech Uczestników, którzy prześlą właściwe rozwiązania krzyżówki na adres : sprzedaz@maxslodycze.pl  otrzyma nagrody rzeczowe  opisane przy każdej krzyżówce. Decyduje kolejność przesłania odpowiedzi.

5.2.Informacja o laureatach krzyżówki publikowana jest na łamach miesięcznika – gazetki promującej.

5.3. MAX skontaktuje się ze zwycięzcami każdej Krzyżówki telefonicznie lub wyślę wiadomość mailową z informacją o nagrodzie i sposobie jej odbioru / dostarczenia. Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody jest przekazanie przez zwycięzców danej Krzyżówki swoich danych osobowych określonych przez MAX, które będą przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym w pkt. 9.4 Regulaminu.

5.4. W przypadku, gdy MAX z przyczyn niezależnych nie będzie mógł skontaktować się z potencjalnym laureatem nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.

 

6. NAGRODY

6.1. Każdorazowo nagrody w danej Krzyżówce, zarówno ich rodzaj jak i ilość prezentowane będą w ogłoszeniu o danej Krzyżówce.

6.2. Nagrody są fundowane przez organizatora Krzyżówki .

6.3. Wysyłka nagród, wygranych w Krzyżówce, nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania danych osobowych Laureatów.

6.4. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

6.5. Lista zwycięzców (imię nazwisko, nazwa sklepu oraz miejscowość) może zostać opublikowana w czasopiśmie, które opublikowało Krzyżówkę, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę zgłaszając się do krzyżówki i podając swoje dane.

6.6. MAX w uzasadnionych przypadkach ma prawo zmiany przyrzeczonych nagród, na nagrody o nie mniejszej wartości.

 

7. REKLAMACJE

7.1. Reklamacje związane z Krzyżówkami będą przyjmowane przez MAX wyłącznie w formie pisemnej, na adres :Max Produkcja-Dystrybucja,  ul. Fabryczna 8,34-730 Mszana Dolna  ,w terminie 30 dni od daty opublikowania Krzyżówki.

7.2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres sklepu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

7.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez MAX nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

 

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin Krzyżówki jest dostępny na stronie internetowej MAX i w biurze Firmy MAX

8.2.MAX  informuje, iż dane osobowe uczestników Krzyżówki tj. imię, nazwisko, adres sklepu będą przetwarzane przez Organizatora Krzyżówki wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Krzyżówki. Uczestnikowi Krzyżówki przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Krzyżówce nagród. Dane osobowe uczestników Krzyżówki będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. MAX informuje, iż dane osobowe laureatów Krzyżówki mogą zostać opublikowane na stronach internetowych MAX lub/oraz w miejscu publikacji  Krzyżówki (przy okazji podawania jego rozstrzygnięcia (wyników).

8.3. Biorąc udział w Krzyżówce uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

8.4. MAX nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi pocztowe, bankowe lub telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.

8.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie od dnia 26.02.2021 roku

Szybki kontakt

+48 (18) 26 80 103
+48 604 783 724
Zapisz się do Newslettera
To pole jest wymagane